JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice
Pražská tř. 2176/65, 370 04 České Budějovice, IČ: 00031852
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Dr., vl. 224

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto oznámením o zpracování osobních údajů bychom Vás rádi informovali o tom, jak a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a předložili vysvětlení o Vašich právech podle platných právních předpisů v oblasti o ochraně osobních údajů. Jsme pevně odhodláni zpracovávat Vaše osobní údaje vždy zodpovědně, pečlivě a v souladu se všemi právními požadavky. Na ochranu integrity a zabezpečení Vašich osobních údajů budou použity nejmodernější profesionální standardy.

1. KDO JE ZODPOVĚDNÝ ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

JEDNOTA, spotřební družstvo České Budějovice, IČ: 00031852, se sídlem Pražská tř. 2176/65, 37004 České Budějovice, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl DR., vložka 224 (dále jen „my" nebo „Společnost"), je tím zodpovědným správcem za osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s obchodním vztahem, který mezi Vámi jakožto subjektem údajů a Spolčeností vznikl, případně za osobní údaje, které jsou nezbytné k přijetí opatření před vznikem této smlouvy v souladu s Vaší žádostí.

2. KTERÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Pokud se nedohodneme jinak, bude Společnost zpracovávat pouze osobní údaje požadované v souvislosti s naším obchodním vztahem. To zahrnuje Vaše kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení, název společnosti, pod jejímž jménem vystupujete, Vaše pracovní zařazení a pozici, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a další kontaktní údaje, Váš podpis, dále informace o Vaší obchodní činnosti, druh a číslo dokladu prokazujícího oprávnění k výkonu Vaší podnikatelské činnosti a zápis v příslušném rejstříku včetně údajů v něm obsažených, platební údaje, zejména číslo ú
tu a příslušnou částku, a dále pak údaje nezbytné k ochraně práv Společnosti, zejména data o Vaší obchodní spolehlivosti, pohledávky a dluhy očekávané nebo vzniklé v souvislosti s obchodní činností mezi Vámi a Spole
ností.

3. JAK ZÍSKÁME A POUŽIJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje získáváme přímo od Vás, zejména při zahájení obchodní komunikace, Vaší účastí ve výběrovém nebo poptávkovém řízení Společnosti, případně přijetím objednávky Společností, předáním nabídky za účelem případného budoucího obchodu z Vaší strany či jiným obvyklým způsobem. Nebudeme provádět žádná automatizovaná rozhodnutí, která by Vás ovlivňovala, ani vytvářet profily s použitím vašich osobních údajů.

4. PROČ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje užíváme výhradně za účelem sjednání a uzavření obchodního vztahu, k obchodní komunikaci, ke splnění veškerých závazků z obchodního vztahu vyplývajících a rovněž k jejich ukončení, dále ke splnění zákonných povinností, zejména v oblasti daňové a celní, a k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti, zejména pak k uplatnění práva za vady, k reklamaci, či obhajobě nároku a práv Společnosti.

5. KDE ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje bude Společnost uchovávat a zpracovávat v rámci Evropského hospodářského prostoru. V rámci našich obchodních aktivit můžeme převést Vaše osobní údaje i příjemcům v zemích mimo Evropský hospodářský prostor ("třetí země"), ve kterých platné právní předpisy nenabízejí stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako právní předpisy Vaší domovské země. V takovém případě budeme dodržovat platné požadavky na ochranu osobních dat a přijmeme přiměřená opatření k zajištění bezpečnosti a integrity Vašich osobních údajů. Pokud budete potřebovat další informace o těchto zárukách, můžete nás kdykoliv kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

6. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout poskytovatelům služeb (např. poskytovatelům cloudu) v zemi sídla Společnosti či v zahraničí, aby zpracovali Vaše osobní údaje v našem zastoupení a v souladu s našimi pokyny. V tomto případě si ponecháme kontrolu nad Vašimi osobními údaji. Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, pokud prodáváme nebo kupujeme jakoukoli firmu nebo majetek, v takovém případě můžeme potenciálním prodávajícím nebo kupujícím takové obchodní činnosti nebo majetku zveřejnit Vaše osobní údaje, stejně jako jejich odborným poradcům. Pokud je Společnost, nebo v podstatě veškerá její aktiva získána třetí stranou, osobní údaje, které máme o obchodních partnerech, budou jedním z přenesených aktiv. V opačném případě nebudou mít žádné třetí strany přístup k Vašim osobním údajům, pokud neexistuje právní povinnost nebo nám k tomu neudělíte povolení.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ DATA

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. zejména po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu možnosti uplatnění našich práv ze smluvního vztahu. V případě, že jsou Vaše osobní údaje obsaženy v dokumentech nezbytných pro daňové a/nebo celní účely, případně pro jiné účely, v souvislosti, s nimiž podléhají, nebo mohou podléhat kontrole orgánu veřejné správy, potom Vaše údaje uchováváme po dobu možnosti kontroly ze strany orgánu veřejné moci, obvykle po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu a práv Společnosti z tohoto vztahu vyplývajících.

8. VAŠE PRÁVA

Máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, máte právo na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, případně právo vznést námitky proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost dat, všechna v rozsahu dle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů. Zejména máte právo požádat Společnost o kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme. Budete-li nás žádat o kopie Vašich osobních údajů opakovaně, můžeme za to požadovat přiměřený poplatek. Pokud byste chtěli předat Vaše osobní údaje jinému správci, poskytneme Vám osobní údaje, které jste nám poskytli a které byly zpracovány automatizovanými prostředky ve strojově
itelném přenosném formátu, zdarma. Protože se chceme ujistit, že Vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální, můžete nás také požádat o opravu nebo odstranění všech informací, které považujete za nepřesné. V případě, že se rozhodnete některého z výše uvedených práv využít, zašlete nám jasný popis požadavku včetně příslušných osobních údajů, uveďte své jméno a příjmení, kontaktní údaje a datum narození jako důkaz totožnosti na e-mailovou adresu uvedenou níže. Pro ochranu Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem můžeme vyžadovat dodatečný důkaz totožnosti. Máte-li nějaké obavy ohledně způsobu, jakým jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, nebo chcete podat stížnost na to, jak jsme zpracovávali Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese uvedené níže. Pokud nejste spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete si stěžovat na příslušný dozorový orgán pro ochranu osobních údajů.

9. ZMĚNY TÉTO INFORMACE

Tato informace o zpracování osobních údajů byla naposledy aktualizována v květnu 2018. V případě, že dojde ke změně činností, které tato informace popisuje, zveřejníme oznámení těchto skutečností prostřednictvím webových stránek Společnosti na adrese www.jednotacb.cz Máte-li jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, nebo pokud máte nějaké konkrétní požadavky týkající se Vašich osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese gdpr@jednotacb.cz